ა.გახოკიძე – ინგლისური ენის გრამატიკა

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის. წიგნი ორნაწილიანია. პირველ ნაწილში განხილულია მორფოლოგია, მეორეში – სინტაქსი. გრამატიკული წესები და მაგალითები მოცემულია ორივე ენაზე – ინგლისურად და ქართულად. წიგნს დართული აქვს სავარჯიშოები.

ISBN:
გვერდები:
ფორმატი:
ყდის ტიპი: