ბუნება

1-ბუნება

ბუნება 1 კლასი

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. პირველი და მეორე კლასის კურსი ყველაზე დიდ როლს თამაშობს იმ ...
წაიკითხე მეტი
2-ბუნება

ბუნება 2 კლასი

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. პირველი და მეორე კლასის კურსი ყველაზე დიდ როლს თამაშობს იმ ...
წაიკითხე მეტი
3-ბუნება-მასწ.

ბუნება 3 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

  მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს III კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს თითოეული   გაკვეთილის სავარაუდო ...
წაიკითხე მეტი
3-ბუნება-მოსწ. წ. 1 ნაწ.

ბუნება 3 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. შემოთავაზებული III კლასის სახელმძღვანელო  ითვალისწინებს დაწყებით  საფეხურზე  სწავლა-სწავლების   საგანმანათლებლო  პრინციპებს, ...
წაიკითხე მეტი
4-ბუნება-მასწ.

ბუნება 4 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

 მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს IV კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა ...
წაიკითხე მეტი
4-ბუნება-მოსწ. წ. 1 ნაწ.

ბუნება 4 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. დაწყებითი საფეხურის IV კლასისთვის განკუთვნილი ეს სახელმძღვანელო ითვალისწინებს შესაბამის საგანმანათლებლო ...
წაიკითხე მეტი
5-ბუნება-მასწ.

ბუნება 5 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს V კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა ...
წაიკითხე მეტი
5-ბუნება-მოსწ. წ.

ბუნება 5 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის V კლასისთვის. იგი ემსახურება ბუნებისმეტყველების ...
წაიკითხე მეტი
6-ბუნება-მასწ.

ბუნება 6 კლასი. მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნის სტრუქტურა მოიცავს VI კლასის   ბუნებისმეტყველების სტანდარტს და  სახელმძღვანელოს შესაბამისობას სტანდარტთან. მეთოდური სახელმძღვანელო მასწავლებლებს სთავაზობს I თავის ყველა  გაკვეთილისა ...
წაიკითხე მეტი
6-ბუნება-მოსწ. წ.

ბუნება 6 კლასი. მოსწავლის სახელმძღვანელო

ბუნებისმეტყველების სახელმძღვანელოების აგების კონცეფცია ეფუძნება 2018-2024 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმას. მოცემული სახელმძღვანელო განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის VI კლასისთვის. იგი ემსახურება ბუნებისმეტყველების ...
წაიკითხე მეტი